Skip to content

Privacy

 

PRIVACYVERKLARING

INLEIDING

Dit is de privacyverklaring van Kerridge Commercial Systems Limited (KCS).

KCS respecteert uw privacy en zal er alles aan doen om uw persoonsgegevens te beschermen. In deze privacyverklaring informeren wij u over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan wanneer u onze website bezoekt (ongeacht waar u zich op dat moment bevindt) en geven wij u informatie over uw privacyrechten en de bescherming die de wet u biedt.

Deze privacyverklaring is in lagen opgebouwd, zodat u door kunt klikken naar de specifieke onderstaande gebieden. U kunt ook een pdf-versie van het beleid aanvragen. Mail dan naar privacynotice@kerridgecs.com.

Wilt u meer weten over de betekenis van een aantal termen die in deze privacyverklaring worden gebruikt, kijk dan in de Woordenlijst.

 1. BELANGRIJKE INFORMATIE EN WIE WIJ ZIJN
 2. WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ OVER U?
 3. HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD?
 4. HOE GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
 5. VERSTREKKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
 6. INTERNATIONALE DOORGIFTE
 7. GEGEVENSBEVEILIGING
 8. BEWARING VAN GEGEVENS
 9. UW WETTELIJKE RECHTEN
 10. WOORDENLIJST

1. BELANGRIJKE INFORMATIE EN WIE WIJ ZIJN

DOEL VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

In deze privacyverklaring informeren wij u over de manier waarop KCS uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt wanneer u deze website gebruikt. Onder persoonsgegevens verstaan wij ook alle gegevens die u via deze website verstrekt wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief, een product of een dienst aanschaft of aan een wedstrijd meedoet.

Deze website is niet bedoeld voor kinderen en wij verzamelen niet bewust gegevens met betrekking tot kinderen.

Het is belangrijk dat u deze privacyverklaring leest in combinatie met andere privacyverklaringen of verklaringen inzake behoorlijke verwerking die wij in specifieke gevallen verstrekken wanneer wij persoonsgegevens over u verzamelen of verwerken, zodat het u volledig duidelijk is hoe en waarom wij uw gegevens gebruiken. Deze privacyverklaring vormt een aanvulling op de andere verklaringen en is niet bedoeld als vervanging daarvan.

VERWERKER

Deze privacyverklaring is opgesteld namens de KCS Groep. Met "KCS", "wij", "ons" of "onze" bedoelen wij in deze privacyverklaring dus de desbetreffende onderneming uit de KCS Groep die verantwoordelijk is voor het verwerken van uw gegevens.

Wij hebben een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) aangesteld, die toezicht houdt op alle zaken die verband houden met deze privacyverklaring. Mocht u vragen over deze privacyverklaring hebben en/of uw wettelijke rechten willen uitoefenen, neem dan contact met de FG op. U vindt zijn gegevens hieronder.

CONTACTGEGEVENS

Volledige naam van de rechtspersoon:

Kerridge Commercial Systems Limited

E-mail:

privacynotice@kerridgecs.com

Postadres:

Herongate, Charnham Park, Hungerford, Berkshire RG17 0YU Engeland

Telefoon:

+44 (0) 1488 662000

U kunt altijd een klacht indienen bij de Britse Autoriteit Persoonsgegevens (Information Commissioner’s Office, ICO) (www.ico.org.uk). Mocht u klachten hebben, dan proberen wij er echter liever eerst samen uit te komen. Lukt dat niet, dan kunt u altijd nog bij de ICO terecht.

WIJZIGING VAN DE PRIVACYVERKLARING EN UW PLICHT OM ONS OVER WIJZIGINGEN TE INFORMEREN

Deze versie is voor het laatst bijgewerkt op 23 mei 2018.

Het is belangrijk om de persoonsgegevens die wij over u bewaren juist en actueel te houden. Geef daarom eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens aan ons door zolang wij een zakelijke relatie hebben.

LINKS NAAR DERDEN

Deze website kan koppelingen bevatten naar websites, plug-ins en apps van derden. Wanneer u deze koppelingen aanklikt of deze verbindingen toestaat, kunnen derden gegevens over u verzamelen of delen. Wij hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wij raden u aan om de privacyverklaring te lezen van websites die u via een link op onze site bezoekt.

2. WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ OVER U?

Onder persoonsgegevens of persoonlijke informatie verstaan wij informatie over een persoon waarmee die persoon kan worden geïdentificeerd. Gegevens die niet tot een bepaalde persoon zijn te herleiden (anonieme gegevens) vallen er niet onder.

Wij kunnen verschillende soorten persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en doorgeven, en hebben deze als volgt ingedeeld:

 • Identiteitsgegevens: voornaam, meisjesnaam, achternaam, gebruikersnaam of andere inlognaam, burgerlijke staat, titel, geboortedatum en geslacht.

 • Contactgegevens: factuuradres, afleveradres, e-mailadres en telefoonnummers.

 • Financiële gegevens: bankrekening- en creditcardgegevens.

 • Transactiegegevens: gegevens van betalingen aan en door u en andere gegevens over diensten en producten die u bij ons hebt aangeschaft.

 • Technische gegevens: IP-adres, uw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en locatie, soorten plug-ins voor uw browser en de versies daarvan, besturingssysteem en platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot deze website.

 • Profielgegevens: uw gebruikersnaam en wachtwoord, uw aankopen of bestellingen, uw interesses, voorkeuren, reacties en antwoorden op enquêtes.

 • Gebruiksgegevens: informatie over de manier waarop u onze website, producten en diensten gebruikt.

 • Marketing- en communicatiegegevens: uw voorkeuren voor het ontvangen van marketinginformatie van ons en onze externe partijen, en uw communicatievoorkeuren.

Voor uiteenlopende doeleinden verzamelen, gebruiken en delen wij daarnaast ook zogenoemde geaggregeerde gegevens, waaronder statistische of demografische gegevens. Geaggregeerde gegevens kunnen worden afgeleid van uw persoonsgegevens maar worden niet als zodanig beschouwd omdat zij niet rechtstreeks of indirect tot u te herleiden zijn. Wij kunnen bijvoorbeeld uw gebruiksgegevens aggregeren om het percentage gebruikers te berekenen dat een specifieke functie van de website gebruikt. Als wij echter geaggregeerde gegevens combineren of koppelen met uw persoonsgegevens en u daardoor rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent, dan behandelen wij de gecombineerde gegevens als persoonsgegevens en gebruiken wij ze in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Wij verzamelen geen bijzondere categorieën persoonsgegevens over u (waaronder informatie over uw ras of etnische afkomst, godsdienstige of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, vakbondslidmaatschap, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens). Evenmin verzamelen wij informatie over strafrechtelijke antecedenten en overtredingen.

WAT ALS U GEEN PERSOONSGEGEVENS VERSTREKT?

Als wij wettelijk of op grond van een overeenkomst met u verplicht zijn om persoonsgegevens te verzamelen en u deze gegevens desgevraagd niet verstrekt, dan kunnen wij de overeenkomst die wij met u hebben of willen sluiten (bijvoorbeeld voor de levering van goederen of diensten) niet nakomen. Wij moeten dan de levering van dat product of die dienst aan u annuleren maar zullen u daar wel over informeren.

3. HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD?

Wij verzamelen op verschillende manieren gegevens van en over u. Dat doen wij onder meer door:

 • Rechtstreekse interactie. U kunt ons uw identiteitsgegevens, contactgegevens en financiële gegevens verstrekken door het invullen van formulieren of door contact met ons per post, telefoon, e-mail of anderszins. Hieronder vallen ook de persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u:

  • producten of diensten bij ons aanvraagt;

  • een account op onze website aanmaakt;

  • een abonnement op onze dienst of publicaties neemt;

  • vraagt om toezending van marketingmateriaal;

  • aan een wedstrijd, actie of enquête meedoet; of

  • ons feedback geeft.

 • Geautomatiseerde technologieën of interacties. Tijdens uw bezoek aan onze website kunnen wij automatisch technische gegevens verzamelen over uw apparatuur, browsegedrag en -patronen. Wij verzamelen deze persoonsgegevens met behulp van cookies, serverlogs en andere vergelijkbare technologieën. Ook kunnen wij technische gegevens over u ontvangen wanneer u andere websites bezoekt via onze cookies, zoals hieronder beschreven.

 • Derden of openbare bronnen. Wij kunnen persoonsgegevens over u ontvangen vanuit diverse externe en openbaar toegankelijke bronnen. Dat zijn onder meer:

  • Technische gegevens van:
   (a) aanbieders van analysegegevens (waaronder Google) die buiten de EU zijn gevestigd;
   (b) advertentienetwerken en/of aanbieders van informatie die binnen of buiten de EU zijn gevestigd.

  • Contact-, financiële en transactiegegevens van aanbieders van technische, betaal- en bezorgdiensten die binnen of buiten de EU zijn gevestigd.

  • Identiteits- en contactgegevens van gegevensmakelaars of -samenstellers die binnen of buiten de EU zijn gevestigd.

  • Identiteits- en contactgegevens uit openbare bronnen, waaronder Kamers van Koophandel en kiesregisters binnen de EU.

4. HOE GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen als dat wettelijk is toegestaan. Meestal gebruiken wij uw persoonsgegevens in de volgende omstandigheden:

 • Wanneer dat nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst die wij met u gaan sluiten of al gesloten hebben;

 • Wanneer dat nodig is voor onze gerechtvaardigde belangen (of die van een derde) en uw belangen en grondrechten niet zwaarder wegen;

 • Wanneer wij moeten voldoen aan een verplichting die voortvloeit uit wet- of regelgeving.

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de verschillende manieren waarop wij uw persoonsgegevens verwerken en van de bijbehorende wettelijke grondslagen.

In het algemeen gaan wij niet van toestemming uit als wettelijke grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens, behalve wanneer voor rechtstreekse marketingcommunicatie van derden e-mails of sms-berichten aan u worden gezonden. U hebt altijd het recht om u af te melden voor de toezending van marketingmateriaal. Daarvoor kunt u mailen naar privacynotice@kerridgecs.com.

DOELEN WAARVOOR WIJ UW PERSOONSGEGEVENS ZULLEN GEBRUIKEN

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van alle manieren waarop wij uw persoonsgegevens willen gebruiken en van de bijbehorende wettelijke grondslagen. Waar nodig hebben wij ook vermeld wat onze gerechtvaardigde belangen zijn.

NB: er kunnen meerdere wettelijke grondslagen zijn voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Dat hangt af van het specifieke doel waarvoor wij uw gegevens gebruiken. Mail naar privacynotice@kerridgecs.com voor meer informatie over de specifieke wettelijke grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens als in onderstaande tabel meer dan een grondslag wordt genoemd.

Doel/activiteit

Soort gegevens

Wettelijke grondslag voor verwerking en gerechtvaardigd belang

U inschrijven als nieuwe klant

(a) Identiteitsgegevens

(b) Contactgegevens

Uitvoeren van een overeenkomst met u

Verwerken en afleveren van uw bestelling, inclusief:

(a) Verwerken van betalingen, vergoedingen en kosten

(b) Innen en incasseren van aan ons verschuldigd geld

(a) Identiteitsgegevens

(b) Contactgegevens

(c) Financiële gegevens

(d) Transactiegegevens

(e) Marketing- en communicatiegegevens

(a) Uitvoeren van een overeenkomst met u

(b) Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (inning van uitstaande bedragen)

Beheren van onze relatie met u, inclusief:

(a) U informeren over wijzigingen in onze voorwaarden of ons privacybeleid

(b) U vragen om een beoordeling te geven of om aan een enquête mee te doen

(a) Identiteitsgegevens

(b) Contactgegevens

(c) Profielgegevens

(d) Marketing- en communicatiegegevens

(a) Uitvoeren van een overeenkomst met u

(b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting

(c) Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (actueel houden van onze bestanden en onderzoeken hoe klanten onze producten/diensten gebruiken)

U de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan een verloting of wedstrijd of om een enquête in te vullen

(a) Identiteitsgegevens

(b) Contactgegevens

(c) Profielgegevens

(d) Gebruiksgegevens

(e) Marketing- en communicatiegegevens

(a) Uitvoeren van een overeenkomst met u

(b) Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (onderzoeken hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, ontwikkelen van producten/diensten en groei van onze onderneming)

Onze bedrijfsactiviteiten en deze website beheren en beschermen (inclusief het verhelpen van storingen, het analyseren van gegevens, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosting van gegevens)

(a) Identiteitsgegevens

(b) Contactgegevens

(c) Technische gegevens

(a) Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (drijven van onze onderneming, aanbieden van administratieve en IT-diensten, netwerkbeveiliging, voorkomen van fraude en bij reorganisatie van de onderneming of herstructurering van de groep)

(b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting

Aanbieden van relevante webcontent, brochures, nieuwsbrieven, gegevensbladen, relevant bijkomend marketingmateriaal, witboeken, demonstratieverzoeken, e-books en advertenties en meten of inzicht verkrijgen in de effectiviteit van de advertenties die wij u aanbieden

(a) Identiteitsgegevens

(b) Contactgegevens

(c) Profielgegevens

(d) Gebruiksgegevens

(e) Marketing- en communicatiegegevens

(f) Technische gegevens

Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (onderzoeken hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, ontwikkelen van producten/diensten, groei van onze onderneming en onderbouwing van onze marketingstrategie)

Analysegegevens gebruiken voor verbetering van onze website, producten/diensten, marketing, klantrelaties en -ervaringen

(a) Technische gegevens

(b) Gebruiksgegevens

Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (omschrijven van soorten klanten voor onze producten en diensten, actueel en relevant houden van onze website, ontwikkelen van onze bedrijfsactiviteiten en onderbouwen van onze marketingstrategie)

Suggesties en aanbevelingen doen over goederen of diensten die voor u van belang kunnen zijn

(a) Identiteitsgegevens

(b) Contactgegevens

(c) Technische gegevens

(d) Gebruiksgegevens

(e) Profielgegevens

Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (ontwikkelen van onze producten/diensten en groei van onze onderneming)

AANBIEDINGEN VAN ONS

Wij kunnen uw identiteits-, contact-, technische, gebruiks- en profielgegevens gebruiken om een beeld te krijgen van wat u naar ons oordeel wenst of nodig hebt, of van wat voor u van belang kan zijn. Op basis daarvan besluiten wij welke producten, diensten en aanbiedingen voor u relevant kunnen zijn.

U ontvangt marketingmateriaal van ons wanneer u informatie bij ons hebt opgevraagd, goederen of diensten van ons hebt afgenomen of ons uw gegevens heb verstrekt bij deelname aan een wedstrijd of actie en u daarbij niet hebt aangegeven dat u dit marketingmateriaal niet wilt ontvangen.

MARKETING VAN DERDEN

Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming voordat wij uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden delen met bedrijven van buiten de KCS Groep.

AFMELDEN

U kunt ons of derden vragen om u niet langer marketingberichten toe te sturen. Daarvoor verwijdert u alle relevante vinkjes bij uw marketingvoorkeuren of klikt u op de afmeldlinks in de door u ontvangen marketingberichten.

Wanneer u de toezending van deze marketingberichten stopzet, geldt dat niet voor persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt bij de aankoop van een product/dienst, voor garantieregistratie, ervaringen met producten/diensten of andere transacties.

COOKIES

Wanneer u onze website gebruikt, kunnen wij informatie over uw computer verzamelen, waaronder, indien beschikbaar, uw IP-adres, besturingssysteem, browsertype en de gegevens die u gebruikt voor systeembeheer en het verbeteren van uw ervaring. Net als de meeste andere websites maakt onze site gebruik van cookies (kleine gegevensbestanden die op uw computer worden geplaatst), zodat wij kunnen zien dat uw computer onze site al eens eerder heeft bezocht. Hiermee verbeteren wij uw gebruikerservaring op de site, bijvoorbeeld door uw favorieten en taalkeuze te onthouden. Als u dat wilt, kunt u in uw internetbrowser het automatisch downloaden van cookies uitschakelen. U kunt dan onze site nog steeds gebruiken. Wat u precies moet doen om cookies te blokkeren verschilt per browser. Meestal kunt u dit vinden op de "Help"-pagina's van uw browser.

U kunt uw browser alle browsercookies laten blokkeren of alleen bepaalde cookies, of u laten waarschuwen wanneer websites cookies plaatsen of gebruiken. Als u cookies uitschakelt of weigert, zullen bepaalde onderdelen van deze website mogelijk niet meer toegankelijk zijn of niet meer goed werken.

WIJZIGING VAN DOEL

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor wij ze verzameld hebben, tenzij wij redelijkerwijs van mening zijn dat wij ze ergens anders voor moeten gebruiken. Dat andere gebruik moet dan wel verenigbaar zijn met het oorspronkelijke doel.

Als wij uw persoonsgegevens voor een ander doel moeten gebruiken, zullen wij u daarover informeren en uitleggen wat daarvoor de wettelijke grondslag is.

Wij kunnen uw persoonsgegevens zonder uw medeweten of toestemming met inachtneming van het bovenstaande verwerken als dit wettelijk is vereist of toegestaan.

5. VERSTREKKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij moeten uw persoonsgegevens mogelijk met onderstaande partijen delen voor de doeleinden die zijn omschreven in de tabel van paragraaf 4.

 • Partijen binnen de KCS-groep (zie de woordenlijst).

 • Partijen buiten de KCS-groep (zie de woordenlijst).

 • Derden waaraan wij delen van onze onderneming of activa verkopen of overdragen of waarmee wij deels fuseren. Ook kunnen wij zelf trachten andere ondernemingen over te nemen of daarmee te fuseren. Als zich in onze onderneming een verandering voordoet, mogen de nieuwe eigenaren uw persoonsgegevens blijven gebruiken op de wijze die in deze privacyverklaring is omschreven.

Wij verplichten alle derden om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en deze overeenkomstig de wet te behandelen. Wij staan onze externe dienstverleners niet toe om uw persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken. Zij mogen uw persoonsgegevens alleen voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies verwerken.

6. INTERNATIONALE DOORGIFTE

Wij kunnen uw persoonsgegevens binnen de KCS Groep delen. Daarbij kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven naar een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Sommige van onze externe partijen kunnen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigd zijn. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens kan het dan voorkomen dat persoonsgegevens naar een bestemming buiten de EER worden doorgegeven.

Wanneer wij uw persoonsgegevens naar een bestemming buiten de EER doorgeven, waarborgen wij dat zij op dezelfde manier worden beschermd. Daarvoor eisen wij ten minste een van de volgende waarborgen:

 • Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan landen die naar het oordeel van de Europese Commissie een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens bieden. Zie voor meer informatie Europese Commissie: Adequacy of the protection of personal data in non-EU countries (Toereikendheid van de bescherming van persoonsgegevens in landen buiten de EU).

 • Wanneer wij ondernemingen uit onze eigen groep en/of bepaalde dienstverleners inschakelen, kunnen wij specifieke contracten gebruiken die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd en persoonsgegevens op dezelfde wijze beschermen als in Europa. Zie voor meer informatie Europese Commissie: Model contracts for the transfer of personal data to third countries (Modelcontracten voor de doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen).

7. GEGEVENSBEVEILIGING

Wij hebben passende veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, door onbevoegden worden gebruikt of ingezien of worden gewijzigd of openbaar gemaakt. Daarnaast beperken wij de toegang tot uw persoonsgegevens tot die werknemers, tussenpersonen, opdrachtnemers en andere derden die om zakelijke redenen toegang moeten hebben. Zij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend volgens onze aanwijzingen en zijn gehouden aan een geheimhoudingsplicht.

Wij beschikken over procedures voor het omgaan met vermeende datalekken en zullen u en de bevoegde toezichthouder over datalekken informeren wanneer dat wettelijk verplicht is.

8. BEWARING VAN GEGEVENS

HOE LANG BLIJFT U MIJN PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld en om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of verslagleggingsverplichtingen.

Om te bepalen wat een passende bewaartermijn voor persoonsgegevens is, kijken wij naar de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van persoonsgegevens, naar het mogelijke risico van schade door onbevoegd gebruik of onbevoegde verstrekking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en of wij deze doelen ook op andere manieren en met andere middelen kunnen bereiken, en naar de van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen.

Meer informatie over de bewaartermijnen voor verschillende aspecten van uw persoonsgegevens is te vinden in ons bewaarbeleid, dat u bij ons kunt opvragen door te mailen naar privacynotice@kerridgecs.com.

In sommige gevallen kunt u ons vragen om uw gegevens te wissen.

In sommige gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens anonimiseren (zodat ze niet langer tot u zijn te herleiden) voor onderzoek of statistische doeleinden. In dat geval kunnen wij deze informatie onbeperkt blijven gebruiken zonder u verder te informeren.

9. UW WETTELIJKE RECHTEN

Onder bepaalde voorwaarden hebt u krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming ten aanzien van uw persoonsgegevens het recht om:

 • Te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens;

 • Te verzoeken om correctie van uw persoonsgegevens;

 • Te verzoeken om wissing van uw persoonsgegevens;

 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Te verzoeken om doorgifte van uw persoonsgegevens;

 • Uw toestemming in te trekken.

Wilt u van een van deze rechten gebruikmaken, dan kunt u mailen naar privacynotice@kerridgecs.com.

MEESTAL ZIJN HIER GEEN KOSTEN AAN VERBONDEN

U hoeft niets te betalen om uw persoonsgegevens in te zien (of om van een van de andere rechten gebruik te maken). Wij kunnen u echter wel een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek duidelijk ongegrond of buitensporig is of als u heel vaak verzoeken doet. In die gevallen kunnen wij uw verzoek afwijzen.

WAT WIJ VAN U NODIG HEBBEN

Om uw identiteit te kunnen vaststellen en uw recht op inzage van uw persoonsgegevens (of één van uw andere rechten) te kunnen waarborgen, kunnen wij u om specifieke informatie vragen. Dit is een veiligheidsmaatregel, die moet voorkomen dat persoonsgegevens worden verstrekt aan iemand die daar geen recht op heeft. Om uw verzoek sneller te kunnen afhandelen, kunnen wij ook contact met u opnemen voor nadere informatie.

REACTIETERMIJN

Wij proberen om alle gerechtvaardigde verzoeken binnen een maand af te handelen. Soms hebben wij langer dan een maand nodig wanneer uw verzoek bijzonder ingewikkeld is of u een aantal verzoeken tegelijk hebt gedaan. In dat geval zullen wij u daarover informeren en u geregeld op de hoogte houden.

10. WOORDENLIJST

Gerechtvaardigd belang: het belang dat onze onderneming bij het drijven en beheren van haar zakelijke activiteiten heeft om u de best mogelijke producten/diensten en de beste en veiligste ervaring te kunnen bieden. Voordat wij uw persoonsgegevens met het oog op onze gerechtvaardigde belangen verwerken, gaan wij na wat de mogelijke (positieve en negatieve) gevolgen voor u zijn en zoeken wij naar een evenwichtige oplossing. Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor activiteiten waarbij de gevolgen voor u zwaarder wegen dan onze belangen (tenzij u ons daarvoor toestemming geeft of dat gebruik wettelijk vereist of toegestaan is).

Uitvoering van een overeenkomst: de verwerking van uw gegevens wanneer dat nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of de stappen die wij op uw verzoek ondernemen voordat een dergelijke overeenkomst wordt gesloten.

Nakoming van een verplichting uit wet- of regelgeving: verwerken van uw persoonsgegevens wanneer dat nodig is om te voldoen aan de bepalingen van de wet- of regelgeving die op ons van toepassing is.

DERDEN

PARTIJEN BINNEN DE KCS GROEP

Andere ondernemingen binnen de KCS Groep (handelend als verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers) die binnen of buiten de EER, de Verenigde Staten of in Zuid-Afrika gevestigd zijn en diensten op het gebied van IT en systeembeheer verrichten.

PARTIJEN BUITEN DE KCS GROEP

Deze kunnen binnen of buiten de EER zijn gevestigd, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten of Zuid-Afrika:

 • Aanbieders van diensten op het gebied van IT en systeembeheer;
 • Zakelijke adviseurs, waaronder advocaten, bankiers, accountants en verzekeraars, die diensten verrichten op het gebied van consultancy, bankzaken, juridische zaken, verzekeringen en accountancy;
 • Belastingdienst, toezichthouders en andere instanties die in bepaalde gevallen rapportage van verwerkingsactiviteiten kunnen verlangen.

UW WETTELIJKE RECHTEN

U hebt het recht:

Te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens ("inzageverzoek betrokkene"). U kunt dan een kopie ontvangen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren en controleren of wij deze rechtmatig verwerken.

Te verzoeken om correctie van de persoonsgegevens die wij over u bewaren. U kunt dan onvolledige of onjuiste gegevens die wij over u bewaren laten corrigeren. Wel moeten wij dan mogelijk controleren of de nieuwe gegevens die u ons verstrekt juist zijn.

Te verzoeken om wissing van uw persoonsgegevens. U kunt ons dan vragen om persoonsgegevens te wissen of te verwijderen als wij geen goede reden meer hebben om ze te verwerken. U hebt ook het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer u met succes gebruik hebt gemaakt van uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking (zie onder), wanneer wij uw gegevens mogelijk onrechtmatig hebben verwerkt of wanneer wij uw persoonsgegevens moeten wissen om de plaatselijke wetgeving na te leven. Aan uw verzoek om uw gegevens te wissen kunnen wij echter om bepaalde juridische redenen niet altijd voldoen. Mocht dat het geval zijn, dan zullen wij u daarover informeren nadat u uw verzoek hebt gedaan.

Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer wij (of een derde) een gerechtvaardigd belang hebben om deze gegevens te verwerken terwijl u daartegen op grond van uw specifieke situatie bezwaar wilt maken vanwege de gevolgen voor uw grondrechten en fundamentele vrijheden. U hebt ook het recht om bezwaar te maken als wij uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketing. In sommige gevallen kunnen wij aantonen dat wij voor het verwerken van uw informatie dwingende gerechtvaardigde gronden hebben die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden.

Verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt ons dan vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens in de volgende gevallen op te schorten: (a) wanneer u wilt dat wij de juistheid van de gegevens vaststellen, (b) wanneer ons gebruik van de gegevens onrechtmatig is maar u ze niet door ons wilt laten wissen, (c) wanneer u wilt dat wij de gegevens bewaren, ook als dat voor ons niet langer nodig is, omdat u ze nodig hebt om een rechtsvordering vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of (d) wanneer u bezwaar hebt gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens maar wij moeten nagaan of wij zwaarder wegende gerechtvaardigde gronden hebben om ze te gebruiken.

Verzoeken om doorgifte van uw persoonsgegevens aan u of een derde. Wij verstrekken u of een door u gekozen derde dan uw persoonsgegevens in een gestructureerd en gangbaar machinaal leesbaar formaat. Dit recht is alleen van toepassing op geautomatiseerde informatie waarvoor u ons aanvankelijk toestemming hebt gegeven om deze te gebruiken of wanneer wij de informatie hebben gebruikt om een overeenkomst met u uit te voeren.

Toestemming te allen tijde intrekken wanneer wij toestemming nodig hebben om uw persoonsgegevens te verwerken. Van verwerkingen die hebben plaatsgevonden voordat u uw toestemming introk laat deze intrekking de rechtmatigheid echter onverlet. Als u uw toestemming intrekt, kunnen wij u wellicht bepaalde producten of diensten niet meer leveren. Mocht dat het geval zijn, dan zullen wij u daarover informeren op het moment waarop u uw toestemming intrekt.

 

ERP software voor je handelsbedrijf

Handelssoftware

Alle modules binnen ons ERP systeem zijn ontwikkeld voor de handel en ondersteunen je bij jouw belangrijkste taken als inkoopmanagement, voorraadbeheer, verkoop en service.

Regionale Websites:
Nederland | België | Zuid Afrika | Kenia | VK, Hoofdkantoor | Ierland | VS en Canada | Australië